Regulamin korzystania z serwisu

projektujemy.meble.pl


 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług
  drogą elektroniczną w ramach serwisu projektujemy.meble.pl, zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu serwisem.

 2. Serwis o którym mowa w ust. 1 Utworzony został przez Usługodawcę w domenie projektujemy.meble.pl jako serwis internetowy umożliwiający swoim użytkownikom tworzenie własnych projektów aranżacji wnętrz oraz zapewniającego możliwość ich wymiany.

 3. Usługodawcą usługi o której mowa w ust. 1 jest: meble.pl sp. z o.o. z siedzibą
  w Rudnej Małej
  47A, 36-060 Głogów Małopolski, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321665, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 517-027-26-45, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości:  9.473.900 PLN (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiace dziewięćset złotych). Meble.pl sp. z o.o. w dalszej części umowy nazywana będzie Usługodawcą lub meble.pl.

 4. Usługi udostępniane w ramach serwisu przez meble.pl sp. z o.o. udostępniane bezpłatnie na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

 5. Tworzenie projektów aranżacji wnętrz następuje z wykorzystaniem bezpłatnie udostępnionego w ramach tego serwisu programu komputerowego. Do korzystania z programu komputerowego, wymagana jest jego uprzednia instalacja na komputerze użytkownika. Instalacja ww. programu odbywa się na ryzyko Użytkownika, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie programu oraz ewentualne wynikające z powyższego szkody.Program może być wykorzystywany wyłącznie w celach niekomercyjnych.

 6. Tworzone z wykorzystaniem ww. programu projekty mogą być zapisywane na dysku lub koncie użytkownika lub publikowane w ramach serwisu. Użytkownik publikując wykonane przez siebie projekty w ramach serwisu, wyraża nieodwołaną zgodę na ich bezpłatne rozpowszechnianie przez Usługodawcę w ramach serwisów należących do grupy meble.pl oraz ich udostępnianie przez Usługodawcę innym użytkownikom serwisu.

 7. Dostęp do usługi projektujemy.meble.pl posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet. Jednakże dostęp do wszystkich usług świadczonych w ramach serwisu, a w szczególności możliwość publikowania oraz zapisywania treści (zdjęć oraz projektów) w domenie projektujemy.meble.pl (koncie użytkownika) uzależniona jest od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie W wyniku pomyślnej rejestracji dla użytkownika tworzone jest konto.

 8. Celem rejestracji użytkownik obowiązany jest wskazać swój adres e-mail który stanowić będzie login do konta oraz hasło dzięki któremu użytkownik będzie logował się do konta. Hasło musi składać się z co najmniej 6 znaków, w tym chociaż jednej dużej litery i cyfry (0-9).

 9. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i kliknięciu opcji „Wyślij”, użytkownik otrzyma maila z linkiem do aktywacji konta. Po „kliknięciu” na link w otrzymanym mailu konto zostanie aktywowane.

 10. Użytkownik serwisu ponosi pełną oraz wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie zdjęć, projektów, opinii, komentarzy. W szczególności odpowiedzialność za naruszenie dób osobistych oraz praw osób trzecich.

 11. Meble.plnie ponosi odpowiedzialności za treści publikowanych przez użytkowników zdjęć, projektów, opinii, komentarzy albowiem jego rola ogranicza się wyłącznie do udostępniania zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych.

 12. Zakazane jest publikowanie przez użytkowników serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności wzywających do nienawiści lub dyskryminacji rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. jak również treści nawołujących do popełnienia przestępstwa.

 13. Ponadto zakazane jest publikowanie przez użytkowników serwisu treści zawierającej słowa uznawane powszechnie za obelżywe (wulgaryzmy) oraz powszechnie uznanych za naganne moralnie.

 14. Meble.pl nie sprawdza treści publikowanych przez użytkowników w serwisie (publikacja następuje w sposób automatyczny bez udziału meble.pl).

 15. Użytkownicy serwisu oraz osoby trzecie w przypadku dostrzeżenia naruszenia regulaminu lub prawa przez innych użytkowników serwisu obowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie administratora serwisu poprzez dane dostępne pod adresem URL: http://www.meble.pl/o-portalu,kontakt.

 16. W przypadku zawiadomienia przez osoby trzecie o fakcie naruszenia regulaminu projektujemy.meble.pl, meble.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 10, 11 i 12 niniejszego regulaminu, na co użytkownicy akceptując niniejszy regulamin wyrażają zgodę. Ponadto meble.pl uprawniona jest do zablokowania dostępu do usług serwisu użytkownikom naruszającym postanowienia niniejszego regulaminu.

 17. Meble.pl zobowiązana jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do treści o bezprawnym charakterze w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści lub związanej z nimi działalności.

 18. Meble.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług świadczonych w ramach serwisu z przyczyn od meble.pl niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie meble.pl.

 19. Meble.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu bez podania przyczyny.

 20. Użytkownicy serwisu poprzez publikację swoich opinii oraz komentarzy wyrażają zgodę na ich publikowanie w całości lub części w tym cytowanie również na innych stronach internetowych należących grupy meble.pl.

 21. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie http://www.projektujemy.meble.pl/regulamin/.

 22. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych w ramach serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

 23. Meble.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na stronie pod adresem URL: http://www.projektujemy.meble.pl/regulamin/. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na ww. stronie.

Copyright © 2010-2015 meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.